Tên Linh Mục Matthêu Lê Lực
Mã Linh Mục 200712
Ngày chịu chức 08/08/2007
Ngày quan thầy 21-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Suối Cát Phó xứ 2007 - 2008
2 Tân Mai Tân Mai Phó xứ 2008 - 2010
3 Túc Trưng Ngọc Thanh Phó xứ 2010 - 2012
4 Túc Trưng Xuân Thanh Phụ trách 2011 - 2012
5 Long Khánh Núi Đỏ Chánh xứ 2012 - 2015
6 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 2015 - 2017
7 Gia Kiệm Bạch Lâm Phó xứ 2017 - 2018
8 Gia Kiệm Gia Phát Đặc trách 2017 - 2018
9 Gia Kiệm Ninh Phát Phó xứ 2018 - 09/2020
10 Long Thành Thánh Linh Chánh xứ 22/09/2020 -