Tên Linh Mục Antôn Phạm Văn Khải
Mã Linh Mục 200707
Ngày chịu chức 08/08/2007
Ngày quan thầy 13-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Ngọc Thanh Phó xứ 2007 - 2008
2 Túc Trưng Xuân Trung Quản nhiệm 2008 - 2014
3 Túc Trưng Xuân Trường Chánh xứ 2008 - 2014
4 Biên Hòa An Bình Chánh xứ 2014 - 19/03/2022
5 Hố Nai Lộc Lâm Chánh xứ 19/03/2022 -