Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Tịch
Mã Linh Mục 200631
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Hà Nội Phó xứ 2006 - 09/2010
2 Hố Nai Tây Hải Chánh xứ 09/2010 - 03/08/2017
3 Phú Thịnh Thịnh An Trưởng ban - Ban Bảo Vệ Sự Sống 03/08/2017 -
4 Hố Nai Bắc Hải Phụ tá 09/2018 -