Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu Thiệu
Mã Linh Mục 200630
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Hiệp Lực Phó xứ 2006 - 2008
2 Long Khánh Chính Toà Phó xứ 2009 - 2010
3 Hố Nai Hà Nội Phó xứ 2010 - 2012
4 Long Khánh An Lộc Chánh xứ 2012 - 2016
5 Túc Trưng Phú Thiện Chánh xứ 22/10/2022 -
6 Phương Lâm Hòa Lâm Chánh xứ 24/08/2016 - 10/2022