Tên Linh Mục Giuse Đinh Văn Thành
Mã Linh Mục 200627
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 2006 - 2007
2 Túc Trưng Định Quán Phó xứ 2007 - 2009
3 Túc Trưng ĐanKar Chánh xứ 2009 - 21/04/2022
4 Phương Lâm Mai Lâm Chánh xứ 21/04/2022 -