Tên Linh Mục Micae Nguyễn Xuân Linh Ny
Mã Linh Mục 200624
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 29-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Tam Thái Phó xứ 2006 - 2010
2 Gia Kiệm Kim Thượng Phó xứ 2016 - 2017
3 Gia Kiệm Đức Mẹ Fatima Đặc trách 2016 - 2017
4 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 2017 - 08/09/2020
5 Biên Hòa Hóa An Đặc trách 2018 - 04/2019
6 Long Khánh Phú Xuân Chánh xứ 19/09/2020 -