Tên Linh Mục Vinhsơn Trần Hải Ninh
Mã Linh Mục 200623
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Chính Toà Phó xứ 2006 - 2008
2 Hố Nai Hòa Hiệp Chánh xứ 2008 - 2013
3 Hố Nai Đại Lộ Quản nhiệm 2008 - 2009
4 Long Khánh Xuân Bình Chánh xứ 2013 - 11/2022
5 Long Khánh Phú Xuân Quản nhiệm 2018 - 08/09/2020
6 Biên Hòa Bình Hải Chánh xứ 21/11/2022 -