Tên Linh Mục Đaminh Trần Mạnh Duyên
Mã Linh Mục 200613
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Bắc Hải Phó xứ 2006 - 2009
2 Tân Mai Bùi Thái Phó xứ 12/2009 - 2011
3 Phương Lâm Kim Lâm Chánh xứ 07/2011 - 09/2019
4 Phú Thịnh Bùi Đệ Chánh xứ 25/09/2019 -