Tên Linh Mục Giuse Phạm Hữu Đạo
Mã Linh Mục 200610
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Bình Sơn Chánh xứ 2006 - 2010
2 Long Thành Thành Đức Quản nhiệm 2006 - 2010
3 Long Thành Long Đức Chánh xứ 01/2010 - 2015
4 Hố Nai Trung Nghĩa Chánh xứ 2015 - 03/08/2017
5 Long Khánh Bàu Cối Chánh xứ 03/08/2017 - 10/2023
6 Hòa Thanh Lai Ổn Chánh xứ 10/2023 -