Tên Linh Mục Gioakim Phan Công Chính
Mã Linh Mục 200607
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 26-07
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Thọ Lâm Phó xứ 26/11/2006 - 07/12/2008
2 Túc Trưng La Ngà Phó xứ 08/12/2008 - 18/08/2011
3 Túc Trưng Xuân Kiên Chánh xứ 18/08/2011 - 03/08/2017
4 Gia Ray Bình Hòa Chánh xứ 17/08/2017 -
5 Gia Ray Bình Hòa Phó Đặc trách Giới Hiền Mẫu 08/2017 - 10/2022
6 Gia Ray Bình Hòa Đặc trách Giới Trẻ 07/10/2022 -