Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Văn Phi
Mã Linh Mục 200533
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Bảo Vinh Chánh xứ 2005 - 2007
2 Long Khánh Bàu Cối Chánh xứ 2007 - 2017
3 Long Thành Liên Kim Sơn Chánh xứ 2017 - 10/2023
4 Gia Ray Xuân Thành Chánh xứ 10/2023 -