Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Anh Hùng
Mã Linh Mục 200523
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Tân Lộc Chánh xứ 12/2005 - 2008
2 Phú Thịnh Trà Cổ Chánh xứ 11/2008 - 03/08/2017
3 Phước Lý Bắc Thần Chánh xứ 03/08/2017 -
4 Phước Lý Bắc Thần Quản hạt 2017 -
5 Phước Lý Bắc Thần Đặc trách Comitium Phú Long 03/08/2017 -