Tên Linh Mục Giuse Đỗ Minh Đức
Mã Linh Mục 200513
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Triệu Chánh xứ 12/2005 - 09/2019
2 Long Khánh GHBL. Thiên Phúc Quản nhiệm 2012 - 2016
3 Túc Trưng Nagoa Chánh xứ 30/09/2019 -