Tên Linh Mục Laurensô Đỗ Nam Trấn
Mã Linh Mục 200423
Ngày chịu chức 02/12/2004
Ngày quan thầy 10-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Thánh Giuse Phó xứ 17/05/2005 - 30/07/2005
2 Tân Mai Thánh Giuse Chánh xứ 31/07/2005 - 01/2010
3 Phương Lâm An Lâm Chánh xứ 01/2010 - 08/2017
4 Gia Kiệm Phúc Nhạc Chánh xứ 30/08/2017 -