Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Tiến Thịnh
Mã Linh Mục 200422
Ngày chịu chức 02/12/2004
Ngày quan thầy 01-05
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Thần Phó xứ 2005 - 2006
2 Phước Lý Phước Khánh Quản nhiệm 2005 - 2006
3 Biên Hòa An Bình Phó xứ 2006 - 2007
4 Biên Hòa Nghĩa Sơn Chánh xứ 2007 - 2009
5 An Bình Quảng Tâm Chánh xứ 2009 - 2012