Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Văn Lâm
Mã Linh Mục 200211
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Thống Nhất Phó xứ 2002 - 2006
2 Túc Trưng Hiệp Nhất Quản nhiệm 2002 - 2007
3 An Bình Tâm Hòa Chánh xứ 12/2006 - 09/2013
4 An Bình Bàu Hàm Quản nhiệm 2008 - 2011
5 Túc Trưng Xuân hoa Đặc trách 2013 - 2017
6 Túc Trưng Định Quán Chánh xứ 09/2013 - 03/08/2017
7 Gia Kiệm Kim Thượng Chánh xứ 03/08/2017 -