Tên Linh Mục Gioan Bt. Nguyễn Bửu Khánh
Mã Linh Mục 200210
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Tâm Hòa Chánh xứ 2002 - 2006
2 An Bình Bàu Hàm Quản nhiệm 2004 - 2007
3 Nước ngoài Rôma Du học 2006 - 2009
4 Phước Lý Nghĩa Yên Chánh xứ 2009 - 2013
5 Phước Lý Tân Tường Quản nhiệm 2013 - 2015
6 Phước Lý Mỹ Hội Chánh xứ 09/2013 -