Tên Linh Mục Vinhsơn Nguyễn Tiến Dũng
Mã Linh Mục 200207
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 05/04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Tâm An Phó xứ 2002 - 2006
2 Long Khánh Suối Tre Chánh xứ 01/2006 - 01/2010
3 Long Khánh Cáp Rang Quản nhiệm 01/2006 - 01/2010
4 Hòa Thanh Đông Vinh Chánh xứ 01/2010 - 16/09/2019
5 Phú Thịnh Tân Bình Chánh xứ 16/09/2019 - 10/2023
6 Phú Thịnh Tân Bình Trưởng ban - Ban Nghệ Thuật Thánh - Xây Dựng 22/05/2021 - 10/2023
7 Gia Kiệm Phát Hải Chánh xứ 10/2023 -
8 Gia Kiệm Phát Hải Trưởng ban - Ban Nghệ Thuật Thánh & Xây Dựng 10/2023 -