Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Khắc Chính
Mã Linh Mục 200203
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Trà Cổ Phó xứ 2002 - 07/02/2006
2 Phú Thịnh Xuân An Chánh xứ 08/02/2006 - 2016
3 Tân Mai Phanxicô Chánh xứ 2016 -