Tên Linh Mục Phaolô Bùi Quang Trung
Mã Linh Mục 200114
Ngày chịu chức 04/05/2001
Ngày quan thầy 25-01
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Vườn Ngô Chánh xứ 2001 - 2009
2 Phú Thịnh Thiện An Chánh xứ 12/2009 - 09/2018
3 Phú Thịnh Hiếu Liêm Đặc trách 2009 - 2009
4 Tân Mai Thiên Triều Chánh xứ 09/2018 -