Tên Linh Mục Tôma Aquinô Nguyễn Thiện Phước
Mã Linh Mục 200112
Ngày chịu chức 04/05/2001
Ngày quan thầy 28-01
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Bắc Thần Phó xứ 2001 - 2002
2 Gia Kiệm Dốc Mơ Phó xứ 2002 - 2006
3 Gia Kiệm Bạch Lâm Chánh xứ 2006 - 2009
4 Gia Kiệm Tín Nghĩa Chánh xứ 2009 - 2013
5 Tân Mai Long Bình Chánh xứ 2013 - 2019
6 Hòa Thanh Đông Vinh Chánh xứ 2019 -