Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Ngọc Hoàng
Mã Linh Mục 200107
Ngày chịu chức 04/05/2001
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Định Quán Phó xứ 2002 - 2005
2 Túc Trưng Gia Canh Chánh xứ 07/2005 - 2013
3 Túc Trưng Phú Hòa Quản nhiệm 12/2010 - 2011
4 Tân Mai Gia Viên Chánh xứ 08/2013 - 19/03/2022
5 Phú Thịnh Vườn Ngô Chánh xứ 19/03/2022 -