Tên Linh Mục Phaolô Nguyễn Trọng Xuân
Mã Linh Mục 200019
Ngày chịu chức 25/01/2000
Ngày quan thầy 25-01
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Cẩm Đường Chánh xứ 2000 - 2008
2 Long Thành Thành Tâm Quản nhiệm 2000 - 2008
3 Phương Lâm Thọ Lâm Chánh xứ 12/2008 - 2013
4 Hòa Thanh Lộ Đức Trưởng Ban Nghệ Thuật Thánh & Xây Dựng 2013 - 22/05/2021
5 Tân Mai Xuân Hòa Chánh xứ 08/2013 - 08/2017
6 Hòa Thanh Lộ Đức Chánh xứ 08/2017 -
7 Hòa Thanh Lộ Đức Quản hạt 03/08/2017 -