Tên Linh Mục Giuse Đỗ Mạnh Thái
Mã Linh Mục 200015
Ngày chịu chức 25/01/2000
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Minh Tín Quản nhiệm 2000 - 2002
2 Long Thành Hiền Đức Chánh xứ 2002 - 2010
3 Long Thành Hiền Hòa Quản nhiệm 2003 - 2008
4 Long Thành Bác Ái Quản nhiệm 2010 - 2014
5 Long Thành Long Phước Chánh xứ 2010 - 09/2020
6 Túc Trưng Phú Thiện Chánh xứ 21/09/2020 - 10/2022
7 Hòa Thanh Sài Quất Chánh xứ 21/10/2022 -