Tên Linh Mục Giuse Phạm Sơn Lâm
Mã Linh Mục 200009
Ngày chịu chức 25/01/2000
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Hà Nội Phó xứ 2000 - 2004
2 Hòa Thanh Đại An Chánh xứ 2004 - 2005
3 Hòa Thanh Gò Xoài Quản nhiệm 2004 - 2005
4 Nước ngoài Philippines Du học 2005 - 2006
5 Túc Trưng Tam Phú Chánh xứ 10/2007 - 2013
6 Túc Trưng Xuân Phú Quản nhiệm 10/2007 - 2013
7 Tân Mai Tân Mai Chánh xứ 09/10/2013 - 08/2017
8 Tân Mai Tân Mai Quản hạt 2013 - 2017
9 Hố Nai Hà Nội Chánh xứ 08/2017 - 14/11/2021
10 Hố Nai Hà Nội Quản hạt 2017 - 14/11/2021
11 Long Khánh Chính Toà Trưởng ban - Ban Hành Giáo 18/11/2021 -
12 Long Khánh Chính Toà Chánh xứ 18/11/2021 -
13 Long Khánh Chính Toà Quản hạt 18/11/2021 -
14 Long Khánh Xuân Mỹ Quản nhiệm 02/01/2024 -