Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Huệ
Mã Linh Mục 200005
Ngày chịu chức 25/01/2000
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Nghĩa Yên Chánh xứ 2000 - 2009
2 Phước Lý Vĩnh Phước Quản nhiệm 2004 - 2008
3 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Quản lý 2010 - 2011
4 Nước ngoài Pháp Du học 2011 - 2012
5 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 2012 -
6 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Phó ban - Ban Thánh Nhạc 2014 -