Tên Linh Mục Giuse Đỗ Đức Chính
Mã Linh Mục 200001
Ngày chịu chức 25/01/2000
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 2000 - 2003
2 Phương Lâm An Lâm Chánh xứ 2004 - 2009
3 Phước Lý Phước Lý Chánh xứ 2009 - 08/2011
4 Phước Lý Thị Cầu Quản nhiệm 2009 - 08/2011
5 Long Khánh Núi Đỏ Chánh xứ 08/2011 - 09/2012
6 Gia Kiệm Kim Thượng Quản nhiệm 08/2013 - 12/2013
7 Long Thành Truyền Tin Chánh xứ 07/2014 - 02/2016
8 Gia Kiệm Đức Long Phó xứ 08/09/2020 - 10/2023
9 Phú Thịnh Xuân An Phụ giúp mục vụ 10/2023 -