Tên Linh Mục Đaminh Đỗ Hữu Nam
Mã Linh Mục 199904
Ngày chịu chức 25/01/1999
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Thiên Ân Phó xứ 1999 - 2006
2 Long Thành Truyền Tin Quản nhiệm 1999 - 2000
3 Long Thành Thiên Long Quản nhiệm 1999 - 2006
4 Long Thành Truyền Tin Quản nhiệm 2001 - 2002
5 Long Thành Phaolô Quản nhiệm 2003 - 2006
6 Long Thành Long Đức Quản nhiệm 2004 - 2006
7 Long Thành Long Đức Chánh xứ 2006 - 2010
8 Long Thành Thành Đức Quản nhiệm 2010 - 2015
9 Long Thành Bình Sơn Chánh xứ 2010 - 19/03/2022
10 Tân Mai Micae Chánh xứ 19/03/2022 -