Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Văn Lượng
Mã Linh Mục 199703
Ngày chịu chức 23/10/1997
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha 23/11/2022

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Long Phước Chánh xứ 1997 - 2010
2 Long Thành Bác Ái Quản nhiệm 1997 - 2010
3 Phước Lý Bắc Thần Chánh xứ 14/01/2010 - 2014
4 Phước Lý Thị Cầu Quản nhiệm 08/2011 - 12/2011
5 Phước Lý Phước Lý Quản nhiệm 2011 - 2011
6 Tân Mai Bùi Hiệp Chánh xứ 2014 - 23/11/2022
7 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 23/11/2022 - 23/11/2022