Tên Linh Mục Phaolô Phạm Văn Viện
Mã Linh Mục 199608
Ngày chịu chức 07/02/1996
Ngày quan thầy 25-01
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Núi Tung Chánh xứ 1996 - 2004
2 Long Khánh Bàu Cối Quản nhiệm 1996 - 2004
3 Gia Ray Trảng Táo Quản nhiệm 2004 - 2010
4 Gia Ray Gia Ray Quản nhiệm 2004 - 2011
5 Gia Ray Tam Thái Chánh xứ 2004 - 2012
6 Hòa Thanh Lai Ổn Chánh xứ 05/10/2012 - 04/03/2013
7 Hòa Thanh Tiên Chu Quản hạt 2013 - 2017
8 Hòa Thanh Tiên Chu Chánh xứ 04/03/2013 - 08/09/2020
9 Phú Thịnh Đồng Phát Chánh xứ 08/09/2020 -