Tên Linh Mục Đaminh Vũ Đình Thái
Mã Linh Mục 199606
Ngày chịu chức 07/02/1996
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Cây Gáo Chánh xứ 1996 - 1999
2 Gia Kiệm Gia Tôn Quản nhiệm 1996 - 1998
3 Gia Kiệm Bình Minh Quản nhiệm 1996 - 1998
4 Gia Kiệm Lợi Hà Quản nhiệm 1996 - 1999
5 Nước ngoài Pháp Du học 23/09/2001 - 29/07/2005
6 Rời Giáo phận ĐCV. Huế Giáo sư và quản lý 2005 - 2009
7 Rời Giáo phận ĐCV. Bùi Chu Giáo sư 2006 - 2007
8 Long Thành Hiền Đức Chánh xứ 09/02/2010 - 10/2017
9 Ngoài Giáo phận Nhân Hòa - Gp. Sài Gòn Chánh xứ 10/2017 -