Tên Linh Mục Phêrô Lưu Thành Tâm
Mã Linh Mục 199307
Ngày chịu chức 11/02/1993
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Đồng Hiệp Chánh xứ 1993 - 2002
2 Túc Trưng Tam Phú Chánh xứ 2002 - 2007
3 Túc Trưng La Ngà Chánh xứ 10/2007 - 10/2023
4 Túc Trưng La Ngà Quản hạt 10/2007 - 2021
5 Túc Trưng Phú Thiện Quản nhiệm 2018 - 08/09/2020
6 Túc Trưng La Ngà Nghỉ hưu tại tư gia 10/2023 -