Tên Linh Mục Phêrô Cao Thọ Lành
Mã Linh Mục 199305
Ngày chịu chức 11/02/1993
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Thiện An Chánh xứ 1993 - 2001
2 Phú Thịnh Hiếu Liêm Đặc trách 1993 - 2001
3 Phú Thịnh Bắc Hòa Chánh xứ 2002 - 2010
4 Phú Thịnh Phú Sơn Quản nhiệm 2002 - 2008
5 Túc Trưng Định Quán Chánh xứ 2010 - 2013
6 Túc Trưng Xuân hoa Đặc trách 2010 - 2013
7 Tân Mai Bùi Đức Chánh xứ 2013 - 2017
8 Long Khánh Cẩm Tân Chánh xứ 2017 -