Tên Linh Mục Đaminh Vũ Kim Khanh
Mã Linh Mục 199303
Ngày chịu chức 11/02/1993
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Đông Quản nhiệm 1993 - 1998
2 Long Khánh Xuân Tây Quản nhiệm 1993 - 1998
3 Long Khánh Hồng Ân Chánh xứ 1993 - 1999
4 Nước ngoài Philippines Du học 2005 - 2009
5 Long Khánh Hồng Ân Chánh xứ 2009 - 08/2017
6 Long Khánh Gia Vinh Đặc trách 2009 - 2016
7 Gia Ray Long Thuận Chánh xứ 08/2017 -
8 Gia Ray Long Thuận Phó ban - Ban Hành Giáo 03/08/2017 - 22/05/2021