Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Vàng
Mã Linh Mục 199205
Ngày chịu chức 14/01/1992
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha 30/06/2018

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Tam Phú Chánh xứ 1992 - 1996
2 Gia Ray Suối Cát Chánh xứ 1996 - 2009
3 Gia Ray Lang Minh Quản nhiệm 1999 - 2002
4 Túc Trưng Thánh Mẫu Chánh xứ 06/2009 - 30/06/2018
5 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 30/06/2018 - 30/06/2018