Tên Linh Mục Giuse Phạm Văn Hữu
Mã Linh Mục 199003
Ngày chịu chức 06/09/1990
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Cẩm Đường Chánh xứ 1990 - 1992
2 Long Thành Thành Tâm Quản nhiệm 1991 - 2000
3 Long Thành Bình Sơn Chánh xứ 1991 - 2006
4 Long Thành Thành Đức Quản nhiệm 1991 - 2006