Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Xuân Triết
Mã Linh Mục 198806
Ngày chịu chức 30/09/1988
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Dốc Mơ Phó xứ 1989 - 1991
2 Gia Kiệm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Quản nhiệm 1991 - 2014
3 Gia Kiệm Đức Long Chánh xứ 1991 - 08/2017
4 Tân Mai Xuân Hòa Chánh xứ 08/2017 - 09/2018
5 Phú Thịnh Thuận An Chánh xứ 09/2018 -