Tên Linh Mục Philipphê Lê Văn Năng
Mã Linh Mục 198804
Ngày chịu chức 01/10/1988
Ngày quan thầy 03-05
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phương Lâm Bình Lâm Chánh xứ 1989 - 1990
2 Túc Trưng Định Quán Chánh xứ 1990 - 1998
3 Túc Trưng ĐanKar Đặc trách 1990 - 1998
4 Biên Hòa Biên Hoà Chánh xứ 1998 - 19/03/2022
5 Biên Hòa Tân Triều Quản nhiệm 2000 - 2002
6 Biên Hòa Biên Hoà Quản hạt 2001 - 2017
7 Biên Hòa Bến Gỗ Quản nhiệm 2003 - 2005
8 Biên Hòa Hóa An Quản nhiệm 2019 - 20/09/2020
9 Phước Lý Thiết Nham Nghỉ hưu tại Gx. Thiết Nham 19/03/2022 -