Tên Linh Mục Giuse Vũ Đức Hiệp
Mã Linh Mục 198803
Ngày chịu chức 01/10/1988
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Thừa Đức Đặc trách 1989 - 2000
2 Long Khánh Suối Cả Quản nhiệm 1989 - 2005
3 Long Khánh Xuân Đường Chánh xứ 01/02/1989 - 13/02/2006
4 Biên Hòa Phúc Hải Chánh xứ 13/02/2006 - 07/07/2010
5 Tân Mai Tân Mai Chánh xứ 07/07/2010 - 07/10/2013
6 Biên Hòa Tân Triều Chánh xứ 07/10/2013 - 11/2022
7 Hố Nai Đại Lộ Chánh xứ 04/11/2022 -