Tên Linh Mục Vinhsơn Nguyễn Văn Tiếu
Mã Linh Mục 198704
Ngày chịu chức 19/09/1987
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Xuân Quế Chánh xứ 1987 - 1990
2 Long Khánh Hàng Gòn Quản nhiệm 1988 - 1990
3 Gia Ray Đồng Tâm Chánh xứ 1990 - 2002
4 Gia Ray Quảng Xuân Quản nhiệm 1990 - 2002
5 An Bình Xuân Long Chánh xứ 2002 - 2007
6 An Bình Xuân Linh Chánh xứ 2002 - 2004
7 An Bình Xuân Đức Chánh xứ 2007 - 2011
8 Long Khánh Cáp Rang Chánh xứ 07/2011 - 09/2020
9 Hòa Thanh Tiên Chu Chánh xứ 22/09/2020 -