Tên Linh Mục Đaminh Ngô Công Sứ
Mã Linh Mục 198703
Ngày chịu chức 19/09/1987
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Suối Tre Quản nhiệm 1987 - 1989
2 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Chánh Văn phòng 1987 - 2004
3 Long Khánh Duyên Lãng Quản nhiệm 1988 - 1990
4 Long Khánh Núi Đỏ Quản nhiệm 1988 - 1995
5 Gia Ray Xuân Thành Quản nhiệm 1988 - 1992
6 Long Khánh Xuân Khánh Quản nhiệm 1992 - 1992
7 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Phó ban - Ban Chủng Sinh 1992 - 2002
8 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Quản lý 1992 - 2004
9 Long Khánh Chính Toà Chánh xứ 2004 - 16/11/2021
10 Long Khánh Chính Toà Quản hạt 2004 - 16/11/2021
11 Long Khánh Núi Đỏ Quản nhiệm 2009 - 2011
12 Long Khánh Chính Toà Linh giám Legio Mariae - Đặc trách Comitium Long Khánh 2014 - 2021
13 Long Khánh Chính Toà Phụ trách Gia đình Khôi Bình 2017 - 2021
14 Long Khánh Chính Toà Trưởng ban - Ban Truyền Thông 2014 - 2021
15 Long Khánh Xuân Quế Quản nhiệm 2018 - 2019
16 Long Khánh Bảo Quang Quản nhiệm 2018 - 08/09/2020
17 Gia Ray Trảng Táo Quản nhiệm 2019 - 08/09/2020
18 Long Khánh Bình Khánh Quản nhiệm 08/09/2020 - 24/01/2021
19 Gia Kiệm Ninh Phát Quản hạt 17/11/2021 -
20 Gia Kiệm Ninh Phát Chánh xứ 17/11/2021 -
21 Gia Kiệm Ninh Phát Linh giám Legio Mariae - Đặc trách Comitium Long Khánh 17/11/2021 -
22 Gia Kiệm Ninh Phát Trưởng ban - Ban Truyền Thông 17/11/2021 -
23 Gia Kiệm Ninh Phát Phụ trách Gia đình Khôi Bình 17/11/2021 -
24 Gia Kiệm Mẫu Tâm Quản nhiệm 29/03/2023 - 28/09/2023