Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Học
Mã Linh Mục 198701
Ngày chịu chức 19/09/1987
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Xuân An Chánh xứ 1987 - 2006
2 Phước Lý Bắc Thần Chánh xứ 02/2006 - 2009
3 Phước Lý Nghĩa Hiệp Quản nhiệm 2006 - 2007
4 Phước Lý Bắc Thần Quản hạt 2006 - 2009
5 Phước Lý Vĩnh Phước Quản nhiệm 2008 - 2009
6 An Bình Hưng Lộc Chánh xứ 01/2010 - 19/03/2022
7 An Bình Hưng Lộc Nghỉ hưu tại Gx. Hưng Lộc 19/03/2022 -