Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Việt Tiến
Mã Linh Mục 197604
Ngày chịu chức 23/05/1976
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Tông đồ nhỏ Giúp cộng đoàn 16/06/1975 - 25/12/1977
2 Rời Giáo phận Tu hội Tông Đồ Nhỏ Giúp cộng đoàn 25/04/1981 - 18/10/1984
3 Rời Giáo phận Ở Gia đình Giúp gia đình 18/10/1984 - 22/11/1989
4 Rời Giáo phận Tu hội Tông Đồ Nhỏ Giúp cộng đoàn 1989 - 1991
5 Gia Kiệm Phúc Nhạc Quản nhiệm 1991 - 1992
6 Gia Kiệm Hưng Bình Chánh xứ 1992 - 1997
7 Gia Kiệm Phúc Nhạc Chánh xứ 1997 - 08/2017
8 Gia Kiệm Tân Yên Quản nhiệm 09/2007 - 2008
9 Gia Kiệm Bình Lộc Chánh xứ 2007 - 2008
10 Gia Kiệm Phúc Nhạc Ủy viên ban vận động Quỹ Kiến Thiết Đền Thánh La Vang 08/09/2014 - 2019
11 Tân Mai Bình An Chánh xứ 08/2017 - 10/2023
12 Gia Kiệm Phúc Nhạc Quản hạt 2005 - 2014
13 Tân Mai Bùi Thượng Nghỉ hưu tại tư gia 10/2023 -