Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Văn Tòng
Mã Linh Mục 197513
Ngày chịu chức 15/04/1975
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Hà Nội Phó xứ 01/05/1975 - 24/07/1977
2 Hòa Thanh Ngũ Phúc Chánh xứ 24/07/1977 - 16/06/1998
3 Hòa Thanh Thái Hòa Quản nhiệm 1978 - 1980
4 Hòa Thanh Sài Quất Quản nhiệm 10/1993 - 06/1994
5 Hố Nai Gia Cốc Quản nhiệm 1999 - 2009
6 Hố Nai Ba Đông Chánh xứ 09/09/1999 - 09/09/2016
7 Ngoài Giáo phận Sài gòn Nghỉ hưu 09/09/2016 - 10/2019
8 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 10/2019 -