Tên Linh Mục Giuse Mai Thanh Trường
Mã Linh Mục 197304
Ngày chịu chức 24/12/1973
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Chính Toà Phó xứ 1974 - 1983
2 Long Khánh Hàng Gòn Quản nhiệm 1980 - 1982
3 Long Khánh Núi Tung Quản nhiệm 1983 - 1995
4 Long Khánh Suối Tre Chánh xứ 1983 - 1987
5 Long Khánh An Lộc Quản nhiệm 1983 - 1990
6 Long Khánh Cáp Rang Quản nhiệm 1983 - 1990
7 An Bình Xuân Linh Chánh xứ 1995 - 2002
8 Long Khánh Tân Phú Chánh xứ 2004 - 04/09/2018
9 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 04/09/2018 -