Tên Linh Mục Gioan Bt. Nguyễn Đình Luận
Mã Linh Mục 197303
Ngày chịu chức 28/04/1973
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Khánh Thái Xuân Phó xứ 1973 - 1974
2 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư TCV. Thánh Phaolô 1974 - 1975
3 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Quản lý 1975 - 1980
4 Gia Ray Hiệp Lực Chánh xứ 1980 - 1996
5 Gia Ray Đồng Tâm Quản nhiệm 1980 - 1990
6 Gia Ray Tân Ngãi Đặc trách 1993 - 1996
7 Gia Ray Trung Ngãi Quản nhiệm 1993 - 1995
8 Phước Lý Phước Lý Chánh xứ 1996 - 1997
9 Phước Lý Thị Cầu Quản nhiệm 1996 - 1997
10 Phước Lý Bắc Thần Chánh xứ 1997 - 2005
11 Phước Lý Bắc Thần Quản hạt 1997 - 2005
12 Phước Lý Thiết Nham Quản nhiệm 2000 - 2002
13 Phước Lý Phước Khánh Quản nhiệm 2002 - 2005
14 Ngoài Giáo phận Ngãi Giao - Gp. Bà Rịa Chánh xứ 2005 - 2011
15 Phước Lý Nghĩa Yên Nghỉ hưu 30/06/2011 -