Tên Linh Mục Gioan Maria Phạm Quang Tự
Mã Linh Mục 197104
Ngày chịu chức 19/03/1971
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 04/08/2012

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 TGM và ĐCV ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 1969 - 1975
2 Phước Lý Nghĩa Yên Chánh xứ 1975 - 2000
3 Tân Mai Đaminh Không xác định 2000 - 2012
4 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 04/08/2012 -