Tên Linh Mục Hiêrônimô Nguyễn Văn Thao
Mã Linh Mục 197103
Ngày chịu chức 22/12/1971
Ngày quan thầy 30-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Đại học Đà Lạt Không xác định 1972 - 1975
2 Phương Lâm Phương Lâm Phó xứ 1975 - 1978
3 Biên Hòa Biên Hoà Không xác định 1978 - 1982
4 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Không xác định 1982 - 1984
5 Gia Kiệm Mẫu Tâm Chánh xứ 2007 - 08/09/2020
6 Gia Kiệm Ninh Phát Nghỉ hưu 08/09/2020 -