Tên Linh Mục Giuse Đỗ Văn Tự
Mã Linh Mục 196814
Ngày chịu chức 14/05/1968
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Phúc Nhạc Phó xứ 1968 - 1969
2 Gia Kiệm Gia Yên Phó xứ 1969 - 1970
3 Long Khánh Bảo Thị Chánh xứ 1970 - 1972
4 Long Thành Liên Kim Sơn Chánh xứ 1972 - 1975
5 Long Khánh Nam Hà Quản nhiệm 1971 - 1973
6 Long Khánh Nam Hà Chánh xứ 1975 - 2004
7 Long Khánh Xuân Bảo Đặc trách 1975 - 2004
8 Biên Hòa Tân Vinh Chánh xứ 2004 - 2009
9 Hố Nai Phú Tảo Chánh xứ 2011 - 2013
10 Gia Kiệm Lạc Sơn Chánh xứ 2013 - 03/09/2018
11 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 04/09/2018 -