Tên Linh Mục Vinhsơn Đặng Văn Tú
Mã Linh Mục 196813
Ngày chịu chức 29/06/1968
Ngày quan thầy 05-04
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Phương Quý - Kontum Phó xứ 1968 - 1970
2 Rời Giáo phận KonXơm Luh - Kontum Phó xứ 1970 - 1975
3 Long Khánh Chính Toà Phó xứ 1975 - 1977
4 Long Khánh Chính Toà Phụ trách Ban Huấn Giáo 1977 - 1998
5 Gia Ray Thọ Lộc Đặc trách 1979 - 1990
6 Gia Ray Gia Lào Quản nhiệm 1991 - 1991
7 Long Khánh Tân Xuân Quản nhiệm 1992 - 1994
8 Long Khánh Núi Tung Quản nhiệm 1995 - 1996
9 Long Khánh Chính Toà Chánh xứ 25/01/1998 - 10/12/1998
10 Tân Mai Tân Mai Chánh xứ 05/12/1998 - 2009
11 Long Khánh Chính Toà Quản hạt 25/01/1998 - 10/12/1998
12 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Tổng đại diện 15/01/2005 - 2016
13 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Trưởng Ban Giáo Dân 12/01/2006 - 08/2016
14 TGM và ĐCV TGM. Xuân Lộc Đặc trách công trình xây dựng TGM - ĐCV. 2007 - 2009
15 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 08/2016 - 09/2019
16 Gia Kiệm Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi Đặc trách công trình xây dựng 09/2019 -